Visitors

  • 0
  • 0
  • 752,752

เครื่องมือพัฒนาองค์กร (Organization development tools)

เราคือใคร : เราคือผู้มีองค์ความรู้ และประสบการณ์โดยตรงในการใช้เครื่องมือพัฒนาองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่มีความเป็นธรรมมาภิบาล คุณภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และพิสูจน์แล้ว สามารถนำไปสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เราร่วมตัว กันเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ด้วยความปรารถนาดี
ดร.มโนชัย สุดจิตร