เครื่องมือพัฒนาองค์กร (Organization development tools)

เราคือใคร : เราคือผู้มีองค์ความรู้ และประสบการณ์โดยตรงในการใช้เครื่องมือพัฒนาองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่มีความเป็นธรรมมาภิบาล คุณภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และพิสูจน์แล้ว สามารถนำไปสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เราร่วมตัว กันเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ด้วยความปรารถนาดี ดร.มโนชัย สุดจิตร