Home » Experience

Visitors

 • 0
 • 0
 • 752,752

Experience

ดร. มโนชัย สุดจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้บริหารระดับ SVP ธนาคารเฉพาะกิจ

วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2525
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2527
 • ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2530
 • ปริญญาเอก Doctor of Public Administration  มทร. รัตนโกสินทร์ ปี 2558
 ประวัติการทำงาน : ปัจจุบัน         

 • ผู้บริหารระดับ SVP ธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่ง
 • เลขาธิการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทย

ด้านการสอนในสถาบันการศึกษา

 • อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์พิเศษสถาบันฝึกอบรมสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากร สถาบันตลาดทุน (TSI) สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ
 • JICA Training Program for Third Countries in Asia
 ผลงานวิชาการ :
 • คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ พ.ศ. 2552
 • คู่มือการบริหารคุณภาพหนี้ พ.ศ. 2553
 • การบริหารเงินส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
ผลงานวิจัย :
 • ข้อเสนอการดำเนินการปฏิบัติให้มีการออมอย่างทั่วถึงเพื่อการดำรงชีพ ยามชราภาพในประเทศไทย” ร่วมกับคณะวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมาสนับสนุนประสิทธิผลการดำเนินงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2557
 • การนำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมาบูรณาการกับการจัดการคุณภาพภาครัฐ กรณีศึกษากรมอนามัย พ.ศ. 2559
บทความวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร(PCI) :
 • การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ กับการสนับสนุนประสิทธิผลการดำเนินงาน ตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
 • การนำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมาสนับสนุนการการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พ.ศ. 2558
 • ถึงเวลาหรือยังที่จะปฏิรูปโครงสร้างการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ ตีพิมพ์ในวารสารงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • การบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองกร กับการจัดการคุณภาพภาครัฐ ตีพิมพ์ วารสารพระปกเกล้า พ.ศ. 2560
งานสอนที่มีความเชียวชาญเป็นพิเศษ 
 • Risk Management & Internal control
 • Total Quality Management (PMQA & SEPA)
 • Value Based tool management
 • Financial management
 • Personal financial Management
 • Strategic Management
 • Creative management
 • etc.