Home » Activities

Visitors

  • 2
  • 917
  • 682,256

Activities

สอนบริหารความเสี่ยงผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาฝ่ายกิจการสาขา ธกส.

 

การบรรยายผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ การวางแผนยุทธ์ศาตร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2

 

บรรยายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ธอส

 

บรรยายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ฝ่ายพันธบัตร ธปท.3

 

บรรยายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ฝ่ายพันธบัตร ธปท.

 

บรรยายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ฝ่ายพันธบัตร ธปท.2

 

การบรรยายผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ การวางแผนยุทธ์ศาตร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ