Home » Total Quality Management: TQM

Visitors

  • 0
  • 0
  • 752,752

Total Quality Management: TQM

การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ(Public Management Quality Appraisal: PMQA)และการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เป็นเครื่องมือการจัดการที่ภาครัฐ ได้นำแนวทางการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ( Total Quality Management: TQM)  ที่มี การพัฒนาการมานานในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญีปุ่น ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐที่ต้องการ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ การให้บริการลูกค้า อย่างเป็นระบบและบรูณาการแบบองค์รวมกับเครื่องมือการจัดการองค์กรประเภทอื่นๆ ต่อมาได้นำเข้าใช้ในประเทศไทย มีการพัฒนาต่อยอดปใช้ในหน่วยงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อมุ่งหวังให้ส่วนงานมีสมรรถนะสูง ให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริการการแก่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจสูงสุด PMQA & SEPA มีหลักการและแนวทางที่คลายคลึงกัน แตกต่างกันที่ผู้ประเมินที่ PMQA มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วน SEPA มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เป็นผู้ดูแลกำกับ

PMQA & SEPA มี องค์ประกอบสองส่วนสำคัญ คือคุณลักษณะองค์กรที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้กระบวนการจัดการคุณภาพ จะต้องพัฒนาส่วนงาน โดยต้องสร้าง ค่านิยมที่ดีขององค์กร  และ มีแนวทางกาจัดการคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ 6 หมวดและการวัดผลสัมฤทธิ์อีก 1 หมวด ตามที่ผู้ดูแลกำกับกำหนด

การบริหารจัดการคุณภาพ ตามแนวทาง PMQA &SEPA ส่วนงานต้องใช้พลัง และทักษะในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดัน   โดยคาดหวังว่าการมีกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ จะมีส่วนสำคัญให้ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการคุณภาพ จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ของเครื่องมือจัดการองค์กร ( Organization managerial tools)    สมัยใหม่ อาทิ Balance scored card (BSC),  Knowledge management (KM), Change management. Risk management, Modern Marketing management etc.  และเพื่อให้การใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านั้น ไม่เป็นภาระงาน เกิดความซ่ำซ้อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จึงมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน และนี้คือตัวอย่างของการบูรณาการ การใช้เครื่องมือจัดการองค์กรสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA &SEPA

สำหรับรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่ง มีบริบท มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันมาก สคร. จึงได้มีการแบ่งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อใช้ในการประเมิน ผลการดำเนินงานออกเป็น 5 กลุ่ม และ มีกรอบและเกณฑ์การประเมินผลการจัดการ ด้วยแนวทางแบบเดิมสำหรับรัฐวิสาหกิจยังมีประสิทธิภาพการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และแนว SEPA สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งนี้ SEPA ในแต่ละหมวดจะมีขั้นตอนการพัฒนา ที่สำคัญตามวงจรดังนี้คือ

ที่มา: ก.พ.ร., 2552, เอกสารการบรรยาย  การใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนาระบบราชการ. หน้า 13

 

…………………………………………………………